Reglement af 17. august

Tange Roklubs reglement for roning


1. Rofarvand
Klubbens daglige rofarvand er Tange Sø, Gudenåen syd for søen til
Kongensbro og Gudenåen nord for søen til Bjerringbro. Enhver rotur uden
for det daglige rofarvand er en langtur. For langtur gælder særlige regler
(se pkt.16).
2. Sæson
Sommer-rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning (Ultimo
marts – ultimo oktober). For vintersæsonen gælder særlige regler (se pkt.
15).
3. Sikkerhed
Roning foregår altid på eget ansvar. For unge under 18 år gælder
endvidere med skriftligt samtykke fra værge.
Det er et krav, at man kan svømme 600 meter, og at svømmeprøve
aflægges min. hvert andet år. Svømmebevis sendes til rochefen. Rochefen
kan til enhver tid kræve, at et medlem skal aflægge en svømmeprøve.
Alle roere skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme eller
redningsvest, og de skal ligge fremme i båden. For kajak og sculler ror
man altid iført svømmevest eller oppustelige vest.
Kystlinien skal følges, når bundforholdene ikke hindrer dette, og en båd
må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv.
I både med flere roere har enhver roer under hele turen pligt til at rette
sig efter styrmandens (skibsførerens) anvisninger.
Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det,
når manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig. Sejlføring er forbudt.
Styrmanden har ansvaret for, at roturen foregår på forsvarlig måde, samt
at båden med tilbehør behandles ordentligt. Styrmanden sørger for, at
rokortet føres, både før roturen påbegyndes, og når roturen er afsluttet.
Det er styrmandens ansvar, at bådene og bådplads efterlades i god orden
efter overstået rotur. Styrmanden har pligt til at gøre sig bekendt med
gældende regler for færdsel i det område, hvor der roes.
Børn (0- 11 år) må medtages som passagerer i inriggerbåde indenfor det
daglige rofarvand i perioden 1. maj til 30. september, såfremt en af
forældrene er med i båden og er frigivet som roer. Passageren skal altid
bære CE-godkendt redningsvest. Der må kun være én passager i båden.
Passageren må anbringes på bundbrættet foran styrmandssædet.
Sikkerhed i vintersæsonen – se også vinterroning pkt. 15
4: Firmaarrangementer – Skolearrangementer – Polterabend -
m.v. (Erhvervsmæssig passager sejlads)
Der skal udfærdiges ”Sikkerhedsinstruks” efter Søfartsstyrelsens
anbefalinger ved alle arrangementer, som ikke er rettet direkte mod
klubbens medlemmer eller medlemmer af andre klubber under DFfR og
DKF.
Rochefen udfærdiger sikkerhedsinstruks.
Undtaget er dog ”prøveture”, som sigter mod at rekruttere enkeltpersoner
som medlemmer af Tange roklub.
Alle personer (børn under 18 år af værge) skal underskrive
(svømme-)erklæring om, at de kan svømme 300 m, være iklædt
godkendt svømme-/redningsvest. Erklæringen med kontakt
telefonnummer og påført både navn opbevares på land og indføres
efterfølgende i rokort.dk, hvorefter blanketten destrueres.
For øvrige personer (gæster) gælder følgende:
-De skal være iklædt godkendt redningsvest. Svømmevest er dog
tilstrækkeligt, hvis skriftlig (svømme)-erklæring er afgivet om, at de kan
svømme 300 m.
 -For børn under 18 år gælder yderligere, at roning med sit-on-top sker
med skriftligt samtykke fra forældre og under opsyn af voksen person,
som er i stand til komme barnet til hjælp hurtigt. værge og under opsyn
af forældre.
 -Skriftlig (svømme-) erklæring med kontakt telefonnummer og påført siton-top opbevares på land og indføres efterfølgende i rokort.dk, hvorefter
blanketten destrueres.
 -Tilstede skal være instruktør eller klubmedlem, som er godkendt af
rochefen som erfaren roer.
5. Inrigger
En roer, der har gennemført instruktionen tilfredsstillende, - samt fyldt 12
år, kan svømme 600 meter, kan iføre sig redningsvest i vandet og kan
svømme mellem to årer, - kan blive frigivet. Et rohold består af en
styrmand og frigivne roere.
Korttursstyrmandsret kan af rochefen tildeles roere, der har roet 300 km
og deltaget i klubbens korttursstyrmandskursus med tilfredsstillende
resultat.
Med korttursstyrmandsret må man være styrmand i dagligt rofarvand.
Unge under 18 år kan kun være styrmand med samtykke fra værge.
Langtursstyrmandsret kan tildeles erfarne roere, der har gennemgået et
langtursstyrmandskursus afholdt af DFfR. Med langtursstyrmandsret må
man være styrmand udenfor dagligt rofarvand (se pkt. 13)
Et rohold skal altid være fuldtalligt, og båden skal være forsynet med
øsekar og CE-godkendte redningsveste til alle. Medbringes oppustelige
redningsveste skal de bæres på.
6. Single- og dobbeltsculler og gig.
En roer, der har gennemført scullerinstruktionen tilfredsstillende, og kan
gennemføre en entring af sculleren frigives og opnår dermed scullerret.
Det anbefales, at vandet er 10 grader C før sculler-instruktionen
påbegyndes. Med scullerret må der roes i dagligt rofarvand. Roning i
sculler udenfor dagligt rofarvand kræver langtursstyrmandsret (se pkt. 4)
eller særlig tilladelse fra bestyrelsen.
En roer, der enten har gennemført instruktion i gig tilfredsstillende eller er
frigivet inriggerroer, som har gennemgået introduktion til gig, frigives til
at ro i gigbåd i dagligt rofarvand. Roning i gig uden for dagligt rofarvand
kræver, at der er en langtursstyrmand i båden.
7. Kajak.
En kajakroer instrueres og frigives i henhold til IPP-standarden, som er en
del af DKF´s (Dansk Kano og Kajak Forbund) uddannelsesprogram. Efter
endt instruktion i klubben kan rettighed IPP2 opnås. Det anbefales at
vandet er over 10 grader C før kajakinstruktionen påbegyndes.
Under instruktionen skal der roes min. 75 km inden prøven og 125 km
inklusiv en frigivelsestur på ca. 25 km inden IPP2 godkendelse tildeles.
Frigivelsesturen skal indeholde pakning af kajakker på bil eller trailer. En
del af turen skal foregå uden for dagligt rofarvand.
Yderligere krav inden frigivelsen er følgende:
• roeren skal kunne håndtere båden forsvarligt,
• kende det daglige rofarvand,
• være fyldt 10 år,
• kunne svømme 600 meter,
• have kendskab til reglerne ”Lov og ret på vandet” fra Søsportens
Sikkerhedsråd.
Med IPP2 må der roes i dagligt rofarvand i klubbens tur- og kapkajakker.
Det anbefales at man ror flere sammen. Unge under 18 år må kun ro
sammen med frigivet voksen eller med skriftlig tilladelse fra rochefen,
som vurderer individuelt i samråd med instruktør og forældre.
Ungdomsroer skal altid være iført svømmevest.
Roere med IPP2 kan deltage på langture ifølge med roere der har IPP2+
eller ifølge med inrigger eller gig.
IPP2+ kan tildeles roere, der har opnået IPP2 og opfylder følgende krav:
• Har i indeværende eller foregående sæson roet 300 km i kajak, hvoraf de
100 km i kajak skal være udenfor dagligt rofarvand, hvoraf én tur skal
foregå på havet.
• Har erfaring i at ro i bølger samt kendskab til, hvordan man forholder sig
ved pludselige vejrforandringer. Dokumentation kan ske ved fremvisning
af rokort med angivelse af ture samt evt. beskrivelse af vind- og
vejrforhold fx. med sekundmeter angivelser.
• Har aktiv erfaring i at pakke kajaktrailer og kendskab til forsikring heraf.
• Har deltaget i klubbens kortturs-styrmandskursus- den teoridiske del.
• Har kendskab til lov og ret på vandet og søsportens sikkerhedsråd.
• Har været med til at arrangere mindst en fælles tur udenfor dagligt
rofarvand.
IPP3 kan tildeles roere, som har videreuddannet sig og bestået IPP3
prøven hos DKF.
Med IPP2+ og IPP3 må man ro udenfor dagligt rofarvand (langtur).
En kajakroer med min. IPP2+ har desuden ret til at medtage 5 kajakroere
med IPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.
Turen skal dog altid godkendes af rochefen.
Øsekar skal altid medbringes og være fastbundet til kajakken. Skørt /
dækken medbringes ved behov, men skal altid medbringes på langture.
8. Polokajakker
Roere med rettighed IPP2 må anvende klubbens polokakker, hvis de har
modtaget instruktion heri af kajakinstruktør, herunder kæntringsøvelse
med dækken. Øvrige kræver særlig specifik tilladelse fra instruktør, hvis
denne er til stede. Rednings-/svømmevest skal benyttes.
9. Sit-on-top kajakker og paddleboards.
Alle klubbens medlemmer - må anvende Sit-on-top kajakker og
paddleboards. Rednings-/svømmevest skal benyttes. Sit-on-top kajakker
og paddleboards benyttes kun i sommersæsonen.
10. Ungdom
En ungdomsroer er et medlem i alderen 10-18 år. Som ungdomsroer
deltager man i undervisning på ungdomsholdet under opsyn af klubbens
uddannede instruktører og instruktørassistenter, som er erfarne og
frigivne roere godkendt af bestyrelsen. For at blive ungdomsmedlem skal
man kunne svømme 600 meter.
Unge (10 - 11 år) kan deltage hvis en forældre deltager
Hvert andet år skal det bevises at man kan svømme 600 meter, og der
skal øves entringsøvelser/makkerredninger.
Ungdomsroer, der har gennemgået instruktion kan få IPP2. Med en
frigivelse kan man på lige fod med andre frigivne roer deltage i klubbens
fælles ture og arrangementer.
Ungdomsroer skal altid være iført svømmevest.
11. Skade på materiel
Enhver skade på materiellet skal meddeles til materialeforvalteren. Dette
kan ske via rovagten, udfyldelse af skema i klubben, på Rokort eller
direkte til materialeforvalteren.
12. Dørkode til klubben
Enhver der er frigivet, ikke er i kontingentrestance og er fyldt 18 år
(myndig) kan få dørkode til klubhuset. Andre kan få dørkode efter aftale
med bestyrelsen.
13. Fællesroning.
På tidspunkter med fællesroning er der en rovagt tilstede. Rovagten kan
bestemme holdenes sammensætning og fordele bådene. I tilfælde af
dårligt vejr kan rovagten erklære roforbud. Enhver roer skal rette sig efter
rovagtens anvisninger.
14. Orden
Medlemmerne må ikke optræde støjende eller på anden måde generende
for deres omgivelser på bådeplads, under roning eller ved landgang.
Under roning skal der vises størst muligt hensyn til fugle- og dyreliv.
Efter roning rengøres bådene grundig og stilles på plads.
Klubhuset efterlades ryddeligt og nydeligt.
15. Vinterroning
Vintersæsonen er fra standerstrygning til standerhejsning (ultimo oktober
til ultimo marts).
Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal have deltaget i klubbens vinter
rokursus.
Kajakroer skal en gang om året prøve at vælte og svømme under opsyn i
søen, når vandtemperaturen er under 10 C.
Det anbefales inriggerroer også at prøve at svømme i det kolde vand, en
gang om året.
Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal godkendes af rochefen.
Der laves opslag i klubben over roere, der er godkendt, og over hvilke
både der må benyttes. Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal være
erfarne i den benyttede bådtype.
Vinterroning må kun finde sted fra solopgang til en halv time før
solnedgang.
Vinterroning må kun finde sted i godt vejr.
Det er obligatorisk at være iført rednings-/svømmevest. Det anbefales, at
der bruges oppustelige redningsveste.
Kysten skal altid følges så tæt som muligt, og så tæt at mandskabet til
enhver tid kan bjærge sig i land i tilfælde af kæntring ved den aktuelle
vandtemperatur.
Vinterroning i outrigger og kajak bør kun finde sted i tæt følgeskab med
en anden båd, og de skal medbringe et sæt tørt tøj i vandtæt sæk eller
vandtæt skot.
16. Langtur
Enhver rotur uden for det daglige rofarvand er en langtur, hvor også
DFfR’s langtursreglement er gældende.
Langture i outriggere kan kun foregå på søer og åer.
Langture må kun foretages efter tilladelse fra rochefen.
For inriggere og gig gælder, at bådens styrmand skal have
langtursstyrmandsret, samt at den medbragte vest skal være en
redningsvest. Har man oppustelige redningsveste med, skal man have
dem på.
For kajakroer gælder, at mindst en roer skal have min. IPP2+. En
kajakroer med min IPP2+ har ret til at medtage op til 5 kajakroer med
IPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.
Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder
miljø- og søloven samt søfartsreglerne overholdes. Dette gælder også for
kajak-turlederen.
Til langture bør kajaktypen vælges ud fra hensyntagen til farvandets
udfordringer og roernes færdigheder.
En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke
hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan
bjærge sig selv og båden.
Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det,
når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.
Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers
forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke
overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens
fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af
mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke
foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.
Bestyrelsen har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er
sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og
sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand. Kravet om typegodkendelse af
langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.
17. Børneattester.
På et hvert medlem der er involveret i arbejdet med børn og unge i Tange
Roklub, skal der indhentes BØRNEATTEST en gang årligt.
19. Opbevaring af privatejet materiel.
Reglement for opbevaring af private kajakker:
Der er mulighed for opbevaring af tur- og kapkajakker samt polokajakker
hvis der er plads.
Pladsen kan til enhver tid inddrages med 1 mdr. varsel.
Man kan max. have en kajak pr. medlem
Hvis der er behov for plads i kajakhuset viger pladsen med mindst antal
km.
Alt materiel skal være opmærket, og man er selv ansvarlig for
opmærkning af pladsen med kajak navn samt ejer.
Kajakudvalget håndhæver regelsættet.