Tange Roklubs reglement for roning

1. Rofarvand

Klubbens daglige rofarvand er Tange Sø, Gudenåen syd for søen til Kongensbro og Gudenåen nord for søen til Bjerringbro. Enhver rotur uden for det daglige rofarvand er en langtur. For langtur gælder særlige regler (se pkt.16).

2. Sæson

Sommer-rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning (Ultimo marts – ultimo oktober). For vintersæsonen gælder særlige regler (se pkt. 15).

3. Sikkerhed

Roning foregår altid på eget ansvar. For unge under 18 år gælder endvidere med skriftligt samtykke fra værge.

Det er et krav, at man kan svømme 600 meter. Det anbefales, at alle hvert år aflægger svømmeprøve på 600 meter. Rochefen kan til enhver tid kræve, at et medlem skal aflægge en svømmeprøve.

Alle roere skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme eller redningsvest, og de skal ligge fremme i båden. For kajak og sculler anbefales det, at man altid er iført vesten indtil frigivelse er godkendt. Oppustelige veste skal altid bæres på.

Kystlinien skal følges, når bundforholdene ikke hindrer dette, og en båd må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv.

I både med flere roere har enhver roer under hele turen pligt til at rette sig efter styrmandens (skibsførerens) anvisninger.

Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig. Sejlføring er forbudt.

Styrmanden har ansvaret for, at roturen foregår på forsvarlig måde, samt at båden med tilbehør behandles ordentligt. Styrmanden sørger for, at rokortet føres, både før roturen påbegyndes, og når roturen er afsluttet. Det er styrmandens ansvar, at bådene og bådplads efterlades i god orden efter overstået rotur. Styrmanden har pligt til at gøre sig bekendt med gældende regler for færdsel i det område, hvor der roes.

Børn (0- 11 år) må medtages som passagerer i inriggerbåde indenfor det daglige rofarvand i perioden 1. maj til 30. september, såfremt en af forældrene er med i båden som ansvarshavende styrmand. Passageren skal altid bære CE-godkendt redningsvest. Der må kun være én passager i båden. Passageren må anbringes på bundbrættet foran styrmandssædet.

Sikkerhed i vintersæsonen – se også vinterroning pkt. 15

 

4: Firmaarrangementer – Skolearrangementer – Polterabend  - m.v.  (Erhversvmæssig passagersejladt)

Der skal udfærdiges ”Sikkerhedsinstruks” efter Søfartsstyrelsens anbefalinger ved alle arrangementer, som ikke er rettet direkte mod klubbens medlemmer eller medlemmer af andre klubber under DFfR og DKF .

Sikkerhedsinstruksen fremsendes til rochefen for godkendelse inden arrangementet.

Undtaget er dog ”prøveture” , som sigter mod at rekruttere enkeltpersoner som medlemmer af Tange roklub.

Alle personer (børn under 18 år af værge) skal underskrive (svømme-)erklæring om, at de kan svømme 300 m, være iklædt godkendt svømme-/redningsvest. Erklæringen med kontakt telefonnummer og påført bådenavn opbevares på land og indføres efterfølgende i rokort.dk, hvorefter blanketten destrueres.

 

5. Inrigger

En roer, der har gennemført instruktionen tilfredsstillende, - samt fyldt 12 år, kan svømme 600 meter, kan iføre sig redningsvest i vandet og kan svømme mellem to årer, - kan blive frigivet. Et rohold består af en styrmand og frigivne roere.

Korttursstyrmandsret kan af rochefen tildeles roere, der har roet 300 km og deltaget i klubbens korttursstyrmandskursus med tilfredsstillende resultat.

Med korttursstyrmandsret må man være styrmand i dagligt rofarvand. Unge under 18 år kan kun være styrmand med samtykke fra værge.

Langtursstyrmandsret kan tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt af DFfR. Med langtursstyrmandsret må man være styrmand udenfor dagligt rofarvand (se pkt. 13)

Et rohold skal altid være fuldtalligt, og båden skal være forsynet med øsekar og CE-godkendte redningsveste til alle. Medbringes oppustelige redningsveste skal de bæres på.

6. Single- og dobbeltsculler og gig.

En roer, der har gennemført scullerinstruktionen tilfredsstillende, og kan gennemføre en entring af sculleren frigives og opnår dermed scullerret. Det anbefales, at vandet er 10 grader C før sculler-instruktionen påbegyndes. Med scullerret må der roes i dagligt rofarvand. Roning i sculler udenfor dagligt rofarvand kræver langtursstyrmandsret (se pkt. 4) eller særlig tilladelse fra bestyrelsen.

En roer, der enten har gennemført instruktion i gig tilfredsstillende eller er frigivet inriggerroer, som har gennemgået introduktion til gig, frigives til at ro i gigbåd i dagligt rofarvand. Roning i gig uden for dagligt rofarvand kræver, at der er en langtursstyrmand i båden.

7. Kajak.

En kajakroer instrueres og frigives i henhold til EPP standarden, som er en del af DKF´s (Dansk Kano og Kajak Forbund) uddannelsesprogram. Efter endt instruktion i klubben kan rettighed EPP2 og evt. EPP1(h) opnås. Det anbefales at vandet er over 10 grader C før kajakinstruktionen påbegyndes.

Under instruktionen skal der roes min. 75 km inden prøven og 125 km inklusiv en frigivelsestur på ca. 25 km inden EPP2 godkendelse og nøglefrigivelse. Frigivelsesturen skal indeholde pakning af kajakker på bil eller trailer. En del af turen skal foregå uden for dagligt rofarvand.

 

Yderligere krav inden frigivelsen er følgende:

 • roeren skal kunne håndtere båden forsvarligt,
 • kende det daglige rofarvand,
 • være fyldt 12 år,
 • kunne svømme 600 meter,
 • kunne iføre sig en svømmevest i vandet,
 • have kendskab til reglerne ”Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Med EPP2 må der roes i dagligt rofarvand i klubbens tur- og kapkajakker. Det anbefales at man ror flere sammen. Unge under 18 år må kun ro sammen med frigivet voksen eller med skriftlig tilladelse fra rochefen, som vurderer individuelt i samråd med instruktør og forældre. Ungdomsroer skal altid være iført svømmevest.

Roere med EPP2 kan deltage på langture ifølge med roere der har EPP2+ eller ifølge med inrigger eller gig.

Med EPP1(h) må klubbens 2 havjakker benyttes i omfang svarende til roerens rettighed i klubbens tur- og kapkajakker.

EPP2+ kan tildeles roere, der har opnået EPP2 og opfylder følgende krav:

 • Har i indeværende eller foregående sæson roet 300 km i kajak, hvoraf de 100 km i kajak skal være udenfor dagligt rofarvand, hvoraf én tur skal foregå på havet.
 • Har erfaring i at ro i bølger samt kendskab til, hvordan man forholder sig ved pludselig vejrforandringer. Dokumentation kan ske ved fremvisning af rokort med angivelse af ture samt evt. beskrivelse af vind- og vejrforhold fx. med sekundmeter angivelser.
 • Har aktiv erfaring i at pakke kajaktrailer og kendskab til forsikring heraf.
 • Har deltaget i klubbens kortturs-styrmandskursus- den teoridiske del.
 • Har kendskab til lov og ret på vandet og søsportens sikkerhedsråd.
 • Har været med til at arrangere mindst en fælles tur udenfor dagligt rofarvand.

 

EPP3 kan tildeles roere, som har videreuddannet sig og bestået EPP3 prøven hos DKF.

Med min. EPP2+ må man ro udenfor dagligt rofarvand (langtur).

En kajakroer med min. EPP2+ har desuden ret til at medtage 5 kajakroere med EPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.

Turen skal dog altid godkendes af rochefen.

Øsekar skal altid medbringes og være fastbundet til kajakken. Skørt / dækken medbringes ved behov, men skal altid medbringes på langture.

 

8: Polokajakker

Roere med rettighed EPP2 må anvende klubbens polokakker, hvis de har modtaget instruktion heri af kajakinstruktør, herunder kæntringsøvelse med dækken.  Øvrige kan med særlig specifik tilladelse fra instruktør, hvis denne er til stede. (rednings-/svømmevest skal som minimum medbringes)

 

9: Sitoptop kajakker.

Alle klubbens medlemmer - må anvende Sitontop kajakker  (rednings-/svømmevest skal som minimum medbringes)

For øvrige personer (gæster) gælder følgende:

-De skal være iklædt godkendt redningsvest.   Svømmevest er dog tilstrækkeligt, hvis skriftlig  (svømme)-erklæring er afgivet om, at de kan svømme 300 m.

 -For børn under 18 år gælder yderligere, at roning med sitontop sker med skriftligt samtykke fra forældre og under opsyn af voksen person, som er i stand til komme barnet til hjælp hurtigt. værge og under opsyn af forældre. 

 -Skriftlig (svømme-) erklæring  med kontakt telefonnummer og påført sitontop opbevares på land og indføres efterfølgende i rokort.dk, hvorefter blanketten destrueres.

  -Tilstede skal være instruktør eller klubmedlem, som er godkendt af rochefen som erfaren roer.

10. Ungdom

En ungdomsroer er et medlem i alderen 12-18 år. Som ungdomsroer deltager man i undervisning på ungdomsholdet under opsyn af klubbens uddannede instruktører og instruktørassistenter, som er erfarne og frigivne roere godkendt af bestyrelsen. For at blive ungdomsmedlem skal man kunne svømme 600 meter.

Hvert år skal det bevises at man kan svømme 600 meter, og der skal øves entringsøvelser/makkerredninger.

Ungdomsroer, der har gennemgået instruktion kan få EPP2. Med en frigivelse kan man på lige fod med andre frigivne roer deltage i klubbens fælles ture og arrangementer.

Ungdomsroer skal altid være iført svømmevest.

11. Skade på materiel

Enhver skade på materiellet skal meddeles til materialeforvalteren. Dette kan ske via rovagten, udfyldelse af skema i klubben eller direkte til materialeforvalteren.

12. Nøgle til klubben

Enhver der er frigivet, ikke er i kontingentrestance og er fyldt 18 år (myndig) kan få nøgle til klubhuset. Andre kan få nøgle efter aftale med bestyrelsen.

Depositum for nøgle: kr. 100

13. Fællesroning.

På tidspunkter med fællesroning er der en rovagt tilstede. Alle både skal være i klubben på tidspunkter med fælles klubroning, med mindre andet er aftalt med rochefen. Rovagten kan bestemme holdenes sammensætning og fordele bådene. I tilfælde af dårligt vejr kan rovagten erklære roforbud. Enhver roer skal rette sig efter rovagtens anvisninger.

14. Orden

Medlemmerne må ikke optræde støjende eller på anden måde

generende for deres omgivelser på bådeplads, under roning eller ved

landgang. Under roning skal der vises størst muligt hensyn til fugle- og dyreliv.

Efter roning rengøres bådene grundig og stilles på plads.

Klubhuset efterlades ryddeligt og nydeligt.

15. Vinterroning

Vintersæsonen er fra standerstrygning til standerhejsning (ultimo oktober til ultimo marts).

Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal have deltaget i klubbens vinter rokursus.

Kajakroer skal en gang om året prøve at vælte og svømme under opsyn i søen, når vandtemperaturen er under 10 C.

Det anbefales inriggerroer også at prøve at svømme i det kolde vand, en gang om året.

Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal godkendes af rochefen.

Der laves opslag i klubben over roere, der er godkendt, og over hvilke både der må benyttes. Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal være erfarne i den benyttede bådtype.

Vinterroning må kun finde sted fra en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang.

Vinterroning må kun finde sted i godt vejr.

Det er obligatorisk at være iført rednings-/svømmevest. Det anbefales, at der bruges oppustelige redningsveste.

Kysten skal altid følges så tæt som muligt, og så tæt at mandskabet til enhver tid kan bjærge sig i land i tilfælde af kæntring ved den aktuelle vandtemperatur.

Vinterroning i outrigger og kajak bør kun finde sted i tæt følgeskab med en anden båd, og de skal medbringe et sæt tørt tøj i vandtæt sæk eller vandtæt skot.

16. Langtur

Enhver rotur uden for det daglige rofarvand er en langtur, hvor også DFfR’s langtursreglement er gældende.

Langture i outriggere kan kun foregå på søer og åer.

Langture må kun foretages efter tilladelse fra rochefen.

For inriggere og gig gælder, at bådens styrmand skal have langtursstyrmandsret, samt at den medbragte vest skal være en redningsvest. Har man oppustelige redningsveste med, skal man have dem på.

For kajakroer gælder, at mindst en roer skal have min. EPP2+. En kajakroer med min EPP2+ har ret til at medtage op til 5 kajakroer med EPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.

Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder miljø- og søloven samt søfartsreglerne overholdes. Dette gælder også for kajak-turlederen.

Til langture bør kajaktypen vælges ud fra hensyntagen til farvandets udfordringer og roernes færdigheder.

En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.

Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

Bestyrelsen har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand. Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.

17. Børneattester.

På et hvert medlem der er involveret i arbejdet med børn og unge i Tange Roklub, skal der indhentes BØRNEATTEST en gang årligt.

18. Kilometer.

Ved sæsonafslutningen kan der uddeles følgende:
Seniorer 18 år og op efter.:
Ved roet 1000 km. tildeles en Sølvåre eller lignende.
Ved roet 1500 km. tildeles en Guldåre eller lignende.
Juniorer op til 18 år:
Ved roet 500 km. tildeles en Sølvåre eller lignende.
Ved roet 750 km. tildeles en Guldåre eller lignende.

19. Opbevaring af privatejet materiel.

Bestyrelsen skal give tilladelse til opbevaring af privat materiel. Bestyrelsen kan til en hver tid opsige aftale om opbevaring af privat materiel med 1 mdr. varsel. Klubben hæfter ikke for skade på privat materiel.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. juni 2018. (Alle bestyrelsesmedlemmer til stede)

Adresse: Tange Søvej 19, 8850 Bjerringbro