Tange Roklubs reglement for roning

1. Rofarvand

Klubbens daglige rofarvand er Tange Sø, Gudenåen syd for søen til Kongensbro og Gudenåen nord for søen til Bjerringbro. Enhver rotur uden for det daglige rofarvand er en langtur. For langtur gælder særlige regler (se pkt.16).

2. Sæson

Sommer-rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning (Ultimo marts – ultimo oktober). For vintersæsonen gælder særlige regler (se pkt. 15).

3. Sikkerhed

Roning foregår altid på eget ansvar. For unge under 18 år gælder endvidere med skriftligt samtykke fra værge.

Det er et krav, at man kan svømme 600 meter, og at svømmeprøve aflægges min. hvert andet år. Svømmebevis sendes til rochefen på e-mail: rochef@tangeroklub.dk. Rochefen kan til enhver tid kræve, at et medlem skal aflægge en svømmeprøve.

Alle roere skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme eller redningsvest, og de skal ligge fremme i båden. For kajak og sculler ror man altid iført svømmevest eller oppustelige vest.

Kystlinien skal følges, når bundforholdene ikke hindrer dette, og en båd må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv.

I både med flere roere har enhver roer under hele turen pligt til at rette sig efter styrmandens (skibsførerens) anvisninger.

Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig.

Sejlføring er forbudt.

Styrmanden har ansvaret for, at roturen foregår på forsvarlig måde, samt at båden med tilbehør behandles ordentligt. Styrmanden sørger for, at rokortet føres, både før roturen påbegyndes, og når roturen er afsluttet. Det er styrmandens ansvar, at bådene og bådplads efterlades i god orden efter overstået rotur. Styrmanden har pligt til at gøre sig bekendt med gældende regler for færdsel i det område, hvor der ros.

Børn (0-11 år) må medtages som passagerer i inriggerbåde indenfor det daglige rofarvand i perioden 1. maj til 30. september, såfremt en af forældrene er med i båden og er frigivet som roer. Passageren skal altid bære CE-godkendt redningsvest. Der må kun være én passager i båden. Passageren må anbringes på bundbrættet foran styrmandssædet.

Sikkerhed i vintersæsonen – se også vinterroning pkt. 15

4. Arrangementer

Se Tangeroklubs hjemmeside for info.

5. Inrigger

En roer, der har gennemført instruktionen tilfredsstillende, - samt fyldt 12 år, kan svømme 600 meter, kan iføre sig redningsvest i vandet og kan svømme mellem to årer, - kan blive frigivet. Et rohold består af en styrmand og frigivne roere.

Korttursstyrmandsret kan af rochefen tildeles roere, der har roet 300 km og deltaget i klubbens korttursstyrmandskursus med tilfredsstillende resultat.

Med korttursstyrmandsret må man være styrmand i dagligt rofarvand. Unge under 18 år kan kun være styrmand med samtykke fra værge.

Langtursstyrmandsret kan tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt af DFfR. Med langtursstyrmandsret må man være styrmand udenfor dagligt rofarvand (se pkt. 13)

Et rohold skal altid være fuldtalligt, og båden skal være forsynet med øsekar og CE-godkendte redningsveste til alle. Medbringes oppustelige redningsveste skal de bæres på.

6. Single- og dobbeltsculler og gig.

En roer, der har gennemført scullerinstruktionen tilfredsstillende, og kan gennemføre en entring af sculleren frigives og opnår dermed scullerret. Det anbefales, at vandet er 10 grader C før sculler-instruktionen påbegyndes. Med scullerret må der roes i dagligt rofarvand. Roning i sculler udenfor dagligt rofarvand kræver langtursstyrmandsret (se pkt. 4) eller særlig tilladelse fra bestyrelsen.

En roer, der enten har gennemført instruktion i gig tilfredsstillende eller er frigivet inriggerroer, som har gennemgået introduktion til gig, frigives til at ro i gigbåd i dagligt rofarvand. Roning i gig uden for dagligt rofarvand kræver, at der er en langtursstyrmand i båden.

7. Kajak.

En kajakroer instrueres og frigives i henhold til IPP-standarden, som er en del af DKF’s (Dansk Kano og Kajak Forbund) uddannelsesprogram. Efter endt instruktion i klubben kan rettighed IPP2 opnås. Det anbefales at vandet er over 10 grader C før kajakinstruktionen påbegyndes.

Under instruktionen skal der roes min. 75 km inden prøven og 125 km inklusiv en frigivelsestur på ca. 25 km inden IPP2 godkendelse tildeles. Frigivelsesturen skal indeholde pakning af kajakker på bil eller trailer. En del af turen skal foregå uden for dagligt rofarvand.

 

Yderligere krav inden frigivelsen er følgende:

 • roeren skal kunne håndtere båden forsvarligt,
 • kende det daglige rofarvand,
 • være fyldt 10 år (se punkt 10. Ungdom)
 • kunne svømme 600 meter,
 • have kendskab til reglerne ”Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Med IPP2 må der roes i dagligt rofarvand i klubbens tur- og kapkajakker. Det anbefales at man ror flere sammen. Unge under 18 år må kun ro sammen med frigivet voksen eller med skriftlig tilladelse fra rochefen, som vurderer individuelt i samråd med instruktør og forældre. Ungdomsroer skal altid være iført svømmevest.

Roere med IPP2 kan deltage på langture ifølge med roere der har IPP2+ eller ifølge med inrigger eller gig.

 

IPP2+ kan tildeles roere, der har opnået IPP2 og opfylder følgende krav:

 • Har i indeværende eller foregående sæson roet 300 km i kajak, hvoraf de 100 km i kajak skal være udenfor dagligt rofarvand, hvoraf én tur skal foregå på havet.
 • Har erfaring i at ro i bølger samt kendskab til, hvordan man forholder sig ved pludselige vejrforandringer. Dokumentation kan ske ved fremvisning af rokort med angivelse af ture samt evt. beskrivelse af vind- og vejrforhold fx. med sekundmeter angivelser.
 • Har aktiv erfaring i at pakke kajaktrailer og kendskab til forsikring heraf.
 • Har deltaget i klubbens kortturs-styrmandskursus- den teoridiske del.
 • Har kendskab til lov og ret på vandet og søsportens sikkerhedsråd.
 • Har været med til at arrangere mindst en fælles tur udenfor dagligt rofarvand.

 

IPP3 kan tildeles roere, som har videreuddannet sig og bestået IPP3 prøven hos DKF.

Med IPP2+ og IPP3 må man ro udenfor dagligt rofarvand (langtur).

En kajakroer med min. IPP2+ har desuden ret til at medtage 5 kajakroere med IPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.

Turen skal dog altid godkendes af rochefen.

Øsekar skal altid medbringes og være fastbundet til kajakken. Skørt/dækken medbringes ved behov, men skal altid medbringes på langture.

 

8. Polokajakker

Roere med rettighed IPP2 må anvende klubbens polokajakker, hvis de har modtaget instruktion heri af kajakinstruktør, herunder kæntringsøvelse med dækken. Øvrige kræver særlig specifik tilladelse fra instruktør, og denne skal være til stede. Rednings-/svømmevest skal benyttes.

 

9. Sit-on-top kajakker og paddleboards.

Alle klubbens medlemmer - må anvende Sit-on-top kajakker og paddleboards. Rednings-/svømmevest skal benyttes. Sit-on-top kajakker og paddleboards benyttes kun i sommersæsonen.

10. Ungdom

En ungdomsroer er et medlem i alderen 10-18 år. Som ungdomsroer deltager man i undervisning på ungdomsholdet under opsyn af klubbens uddannede instruktører og instruktørassistenter, som er erfarne og frigivne roere godkendt af bestyrelsen. For at blive ungdomsmedlem skal man kunne svømme 600 meter.

Unge (10 - 11 år) kan deltage hvis en forælder deltager

Hvert andet år skal det bevises at man kan svømme 600 meter, og der skal øves entringsøvelser/makkerredninger.

Ungdomsroere, der har gennemgået instruktion kan få IPP2. Med en frigivelse kan man på lige fod med andre frigivne roer deltage i klubbens fælles ture og arrangementer.

Ungdomsroere skal altid være iført svømmevest.

 

11. Skade på materiel

Enhver skade på materiellet skal meddeles til materialeforvalteren. Dette kan ske via rovagten, udfyldelse af skema i klubben, på Rokort eller direkte til materialeforvalteren.

 

12. Dørkode til klubben

Enhver der er frigivet, ikke er i kontingentrestance og er fyldt 18 år (myndig) kan få dørkode til klubhuset. Andre kan få dørkode efter aftale med bestyrelsen.

 

13. Fællesroning.

På tidspunkter med fællesroning er der en rovagt til stede. Rovagten kan bestemme holdenes sammensætning og fordele bådene. I tilfælde af dårligt vejr kan rovagten erklære roforbud. Enhver roer skal rette sig efter rovagtens anvisninger.

 

14. Orden

Medlemmerne må ikke optræde støjende eller på anden måde generende for deres omgivelser på bådpladsen, under roning eller ved landgang.

Under roning skal der vises størst muligt hensyn til fugle- og dyreliv.

Efter roning rengøres bådene grundigt og stilles på plads.

Klubhuset efterlades ryddeligt og nydeligt.

 

15. Vinterroning

Vintersæsonen er fra standerstrygning til standerhejsning (ultimo oktober til ultimo marts).

Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal have deltaget i klubbens vinter ro-kursus.

Kajakroere skal en gang om året prøve at vælte og svømme under opsyn i søen, når vandtemperaturen er under 10 C.

Det anbefales inriggerroere også at prøve at svømme i det kolde vand, en gang om året.

Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal godkendes af rochefen.

Der laves opslag i klubben over roere, der er godkendt, og over hvilke både der må benyttes. Roere, der ønsker at ro vinterroning, skal være erfarne i den benyttede bådtype.

Vinterroning må kun finde sted fra solopgang til en halv time før solnedgang.

Vinterroning må kun finde sted i godt vejr.

Det er obligatorisk at være iført rednings-/svømmevest. Det anbefales, at der bruges oppustelige redningsveste.

Kysten skal altid følges så tæt som muligt, og så tæt at mandskabet til enhver tid kan bjærge sig i land i tilfælde af kæntring ved den aktuelle vandtemperatur.

Vinterroning i outrigger og kajak bør kun finde sted i tæt følgeskab med en anden båd, og de skal medbringe et sæt tørt tøj i vandtæt sæk eller vandtæt skot.

 

16. Langtur

Enhver rotur uden for det daglige rofarvand er en langtur, hvor også DFfR’s langtursreglement er gældende.

Langture i outriggere kan kun foregå på søer og åer.

Langture må kun foretages efter tilladelse fra rochefen.

For inriggere og gig gælder, at bådens styrmand skal have langtursstyrmandsret, samt at den medbragte vest skal være en redningsvest. Har man oppustelige redningsveste med, skal man have dem på.

For kajakroer gælder, at mindst en roer skal have min. IPP2+. En kajakroer med min IPP2+ har ret til at medtage op til 5 kajakroer med IPP2 rettigheder på tur udenfor dagligt rofarvand.

Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder Søloven samt søfartsreglerne overholdes. Dette gælder også for kajak-turlederen.

Til langture bør kajaktypen vælges ud fra hensyntagen til farvandets udfordringer og roernes færdigheder.

En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.

Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

Bestyrelsen har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand. Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.

 

17. Børneattester.

På et hvert medlem, der er involveret i arbejdet med børn og unge i Tange Roklub, skal der indhentes BØRNEATTEST en gang årligt.

 

18. Opbevaring af privatejet materiel.

Reglement for opbevaring af kajakker:

Der er mulighed for opbevaring af tur- og kap kajakker samt polo kajakker hvis der er plads

Pladsen kan til enhver tid inddrages med 1 mdr. varsel.

Man kan max. have en kajak pr. medlem

Hvis der er behov for plads i kajakhuset, viger den med mindst antal km pladsen.

Alt materiel skal være opmærket, og man selv ansvarlig for opmærkning af pladsen med kajak navn samt ejer.

Kajakudvalget håndhæver regelsættet.

 

Tiltrådt på bestyrelsesmødet den 11. april 2023. (Alle bestyrelsesmedlemmer til stede)

Adresse: Tange Søvej 19, 8850 Bjerringbro