Vedtægter for Tange Roklub 


 
§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Tange Roklub. Foreningen er stiftet den 20. juni 1984 og har hjemsted i Viborg Kommune. Klubbens logo er et T og R sammensat som en roer. Standeren er hvidt logo på blå baggrund. 
Foreningen er tilsluttet Dansk Forening for Rosport samt Dansk Kano og Kajak Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 

§ 2 Formål.
Foreningens formål er at dyrke ro- og kajaksport, samt at udbrede kendskabet til sporten. 
Foreningen samarbejder med Tange Borgerforening omkring vedligeholdelse og udnyttelse af klubhuset og grunden (”Trekantsarealet”) i henhold til kontrakt mellem Gudenåcentralen og Tange Borgerforening. Trekantsarealet er stillet til rådighed af Gudenåcentralen for Tange Borgerforening. Vilkårene for samarbejdet fastlægges i en skriftlig samarbejdsaftale mellem bestyrelserne i Tange Borgerforening og Tange Roklub, og samarbejdsaftalen godkendes af Gudenåcentralen. 

§ 3 Medlemskab.
Som medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 12 år. Som medlem i microafdelingen kan bestyrelsen optage enhver fra 0 år. Skæringsdato for overgang fra micro til junior samt fra junior til senior er den 1/1. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen. 
Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben, kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen som æresmedlemmer. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer. 

§ 4 Indmeldelse og kontingent.
Optagelse af aktive skal ske skriftligt på en indmeldelsesblanket til foreningens kasserer med tilsagn om svømmefærdighed. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Bestyrelsen kan afvise at optage et medlem, der er i kontingentrestance fra tidligere medlemskab af Tange Roklub eller andre roklubber. Ved indmeldelse skal det nye medlem gøres bekendt med foreningens love, vedtægter, reglement og sikkerhedsbestemmelser, som kan findes på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler. 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

§ 5 Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Bestyrelsen kan nægte at godkende udmeldelsen, hvis medlemmet har et økonomisk mellemværende med foreningen. 
Bestyrelsen kan ved mindst 2/3 flertal ekskludere et medlem eller pålægge en sanktion, når særlige forhold giver anledning til det, f.eks. hvis medlemmets opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Vedkommende har ret til skriftlig eller ved møde for bestyrelsen at fremføre sit forsvar inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
2. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 2/3 flertal. 

§ 6 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts. 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har taleret. Alle aktive medlemmer, som er roere, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klubhuset samt ved annoncering på hjemmeside og evt. i klubblad med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at offentliggøre indkomne forslag senest 1 uge før på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubben. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog jvf. § 5, § 14 og § 15.
 
§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand (i lige år). 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
 
§ 8 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, eksklusion og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 5, § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden; men på begæring fra blot et stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, og i det omfang dirigenten bestemmer føres der referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af referent og dirigent. 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden er samme som i § 6. 3.

§ 10 Bestyrelse – Valg og konstituering.
Bestyrelsen skal varetage klubbens (og dermed medlemmernes) interesser i henhold til klubbens vedtægter, samt DFfR, DKF of DIF`s love. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er myndige og har stemmeret – jvf. § 6. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig senest 
14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær, og klubbens medlemmer orienteres om konstitueringen ved førstkommende lejlighed. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
§ 11 Forretningsorden og tegningsret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. 
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger, og referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Foreningen tegnes af formanden, dog ved økonomiske dispositioner af formand og kasserer i forening.
Der kan kun optages lån med sikkerhed i klubhuset til vedligehold og forbedringer af dette. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50% af årets kontingentindtægt godkendes af generalforsamlingen. 

§ 12 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. marts bekendtgøre det reviderede driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december for medlemmerne ved opslag i klubhuset samt ved annoncering i klubblad eller på hjemmesiden for Tange Roklub, dog senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse (jf. § 6 og § 7), og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift samt bestyrelsens underskrift. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§ 13 Revision.
Revisionen består af 2 revisorer. Der vælges hvert år 1 revisor, som er valgt for 2 år. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i januar måned hvis muligt eller snarest efter gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning af revisorer og bestyrelsen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14 Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kræver desuden at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig og forslaget opretholdes, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte.
 
§ 15 Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
Ved foreningens ophør tilfalder klubhuset med inventar Tange Borgerforening til almene formål i Tangeområdet, mens bådparken og de til ro- og kajakudøvelsen hørende løsøre og rekvisitter tilfalder andre ro- og kajakklubber i lokalområdet, dog med en klausul om mulighed for tilbagelevering, såfremt der indenfor en periode på 5 år genetableres roklub i Tange. Klubberne udvælges af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund i samråd med Tange Roklub og Tange Borgerforening. Ved genetablering af roklub stiller Borgerforeningen klubhuset til rådighed – jvf. samarbejdsaftale mellem Tange Borgerforening og Tange Roklub af 21. december 2005. 
 
 
Godkendt på Tange Roklub`s ekstraordinære generalforsamling den 31-03-2019.